مهر ۱۰، ۱۳۹۰

کدام جمله است که تاکنون در 2 نوبت و در مجموع باعث کشته شدن 460 نفر و زندانی و زخمی شدن هزار نفر شده است ?

کدام جمله است که تاکنون در 2 نوبت و در مجموع باعث کشته شدن 460 نفر و زندانی و زخمی شدن 
هزار نفر شده است ?

بدن علیل و ناتوانی دارم. اندک آبرویی هم دارم که امام زمان به من داده .

بعد هم هق هق گریه از روی حقه بازی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر