مهر ۲۷، ۱۳۸۸

سالن آمفي تئاتر آموزشكده فني اروميه مزين به شعارهاي ضد حكومتي

در آموزشكده فني اروميه دانشجويان در سالن آمفي تئاتر و پشت ديوارهاي آن شعارهايي را نوشته اند از جمله: ميكشم ميكشم آنكه برادرم را كشت و… .همچنين دراين شهر نيروهاي وابسته به حكومت كليه تابلوهايي كه رنگ سبز دارند را عوض مي كنند ومابه ازاي آن تابلوي سفيد نصب ميكنند اما مجددا مردم روي آن تابلوها شعارمينويسند ويا علامت وي مي كشند .هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر