مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

تردیدها را کنار گذاشته و در کنار هم نماز جمعه ۲۳ مرداد را سبز کنیم- لطفا اطلاع رسانی کنید

آنگونه که امروز در سايت رسمی آقای هاشمی اعلام شد، نماز جمعة اين هفته- 23 مرداد- قرار است توسط او اقامه شود. اگر در نماز جمعة پيشين- 26 تير- ترديدهايي دربارة چرايي حضور هاشمی در نماز جمعه وجود داشت اما به نظر می رسد شرکت در نماز جمعه و حمايت از هاشمی در نماز جمعة پيش رو کاری است که انجام آن بر تک تک افراد جنبش سبز که توانايي اش را دارند واجب عينی است. مستقل از اينکه چه نظری درباره گذشته هاشمی داشته باشيم، اقدامات و موضع گيريهای او در چند ماه اخير بسيار مثبت و در راستای خواسته های مردم بوده است. از آن نماز جمعة تاريخی بگيريد که در آن هاشمی- بر خلاف روية هميشگی اش- بسيار صريح به کودتاچيان تاخت تا استنکاف او از شرکت در مراسم تنفيذ و تحليف رييس جمهور کودتا. بر خلاف نماز جمعة پيشين- که هنوز ترديدهايي دربارة موضع واقعی هاشمی و جايگاه او در اين کارزار وجود داشت- شرکت ميليونی مردم در اين نماز جمعه فقط يک معنی دارد و آن حمايت از هاشمی و نه به خامنه ای است، و اين چيزی است که شکاف موجود در حاکميت و روحانيت سنّتی را بيش از پيش عميق تر خواهد کرد. مسألة مهم ديگر اين است که بر خلاف راهپيمايي ها و اعتراضات پيشين، امکان بر هم زدن نماز جمعه برای کودتاچيان وجود ندارد، و تشکيل جمعيتی ميليونی عاملی خواهد بود برای تجديد روحية جنبش سبز و پيامی خواهد بود به کودتاچيان از يک سو و جهانيان از سوی ديگر که اين جنبش سر بازايستادن ندارد و آنگونه که کودتاچيان می خواهند وانمود کنند عليرغم تنفيذ و تحليف قلاّبی بازی هنوز تمام نشده است. بياييد با شرکت در نماز جمعة سبز- که خطر آن بسيار کمتر از اعتراضات خيابانی است- جواب دندان شکنی به کسانی بدهيم که مردم را «خس و خاشاکـ» و جنبش اصيل آنان را «کاريکاتور» انقلاب 57 می نامند و نشانشان دهيم که به قول معروف يک من ماست چقدر کره دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر